ALGEMENE VOORWAARDEN RLP BVBA

Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomsten die gesloten worden tussen de klant en de BVBA RLP, met maatschappelijke zetel te 1860 MEISE, Koninklijke Kasteeldreef 36 met ondernemingsnummer 0655.806.904. (hierna RLP)

1. Middels aanvaarding van de offerte, aanvaarding van levering en/of plaatsing, betaling of enig andere uitvoeringshandeling van de overeenkomst verzaakt de klant aan de toepassing van zijn mogelijke eigen voorwaarden, minstens gelden in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van RLP. In ieder geval zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing indien de klant niet schriftelijk binnen de 8 dagen blijk geeft van zijn niet aanvaarding.

2. Sterkmaking – De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.

3. Prijs – De prijzen zijn inclusief levering , tenzij anders vermeld. De offerten blijven geldig gedurende 30 werkdagen.

4. Facturatie – De klant zal na ondertekening van de offerte of door RLP aanvaarde bestelling een voorschotfactuur ontvangen ten belope van 30% van het totaalbedrag. De voorschotfactuur is betaalbaar binnen de 14 dagen na datum van de factuur. Na levering of plaatsing zal de klant de slotfactuur ontvangen ten belope van 70% van het totaalbedrag. De slotfactuur is betaalbaar binnen de 14 dagen na datum van de factuur waarbij evenwel een financiële korting kan worden toegestaan van 3% bij contante betaling (indien uitdrukkelijk vermeld op de factuur).

5. Betaling – Alle facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betaalbaar binnen de hierboven vermelde betalingstermijnen.

6. Voorwerp – De gegevens welke in de catalogussen en prospectussen voorkomen betreffende afmetingen, gewicht, prestaties, enz. zijn slechts gegeven ten informatieve titel en zijn benaderend. Ze houden in geen geval een resultaatsverbintenis in.

7. Garantie – Op alle producten wordt fabrieksgarantie van twee jaar verstrekt conform de Europese regelgeving. Aanvullend kan RLP een bijkomende garantie voorzien middels de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst. De door RLP aangeleverde R.O.I.-simulatie wordt door RLP gegarandeerd, mits de volgende, door de klant aangeleverde elementen ongewijzigd blijven: energietarief, branduren, vervangingskost en aantal lichtpunten.

8. Levering – De, in de bestelbon of de bevestiging van deze, opgegeven leveringstermijnen zijn ten indicatieve titel en benaderend. In afwijking aan de artikels 1610 en 1611 van het B.W mag een eventuele vertraging in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling en intresten in het belang van de koper, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde andersluidende verklaring. In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde producten, kan de klant zich niet op kosten van RLP elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Intercarbo en de klant. Op het moment van levering en mogelijke plaatsing dient de klant een ontvangstbon/oplevering af te tekenen voor ontvangst/uitgevoerde werken. Door het aftekenen aanvaardt de klant alle zichtbare gebreken. Het gebruik van de goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. RLP behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een. bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

9. Plaatsing – De klant zorgt voor de bereikbaarheid van de plaatsen waar de goederen moeten geplaatst worden. De klant voorziet op eigen kosten in nutvoorzieningen zoals elektriciteit en water tijdens de duur van de werken.

10. Aansprakelijkheid – RLP is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar onderaannemer. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van RLP is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde of geplaatste goederen. RLP is niet aansprakelijk voor de toepassing noch het gebruik van haar producten. De klant is verantwoordelijk voor de lichtstudie en derhalve de keuze van producten.

11. Risico- en eigendomsoverdracht – Vanaf de terbeschikkingstelling aan de klant zijn alle risico’s aan de goederen verbonden, uitsluitend ten laste van de klant.

12. Ontbinding – RLP heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder echterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de gevallen opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden van RLP BVBA.

13. Herziening – In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor een van de partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in onderling overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen.

14. Overmacht – Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht zoals omschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden van RLP BVBA. Aangezien de verbintenis van de klant jegens Intercarbo in essentie uit een betalingsverplichting bestaat, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.